Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Auliikmed

Eesti Koolipsühholoogide Ühing (EKPÜ)
Auliikmete nimetamise ja valimise kord                   

Kinnitatud EKPÜ üldkoosolekul 18.04.2013

 1. EKPÜ juhatus ootab iga aasta 1. märtsiks kirjalikke ettepanekuid EKPÜ auliikme(te) nimetamiseks.
 2. Auliikme nimetus antakse nendele koolipsühholoogia valdkonnaga seotud silmapaistvatele isikutele, kelle tegevus vastab vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest:
  2.1. on olulisel määral toetanud Eesti koolipsühholoogia arengut;
  2.2. on olulisel määral toetanud EKPÜ arengut või toonud EKPÜ-le tunnustust;
  2.3. omab pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Eesti Koolipsühholoogide Ühingus.
 3. Auliige ei pea olema EKPÜ liige.
 4. Ettepanekuid auliikmete nimetamiseks võivad esitada kõik EKPÜ liikmed.
 5. Ettepanekus peab olema kirjas:
  5.1. ettepaneku tegija nimi, amet, töökoht, telefon, e-mail;
  5.2. auliikme kandidaadiks esitatava isiku nimi, amet, töökoht, telefon, e-mail;
  5.3. auliikme kandidaadiks esitatava isiku teenete kirjeldus ehk põhjendus, miks kandidaat auliikme nimetust väärib;
  5.4. kahe kaassoovitaja nimi (EKPÜ liige), amet, töökoht, telefon, e-mail;
  5.5. ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.
 6. Auliikmed kinnitatakse kandidaadi nõusolekul ja juhatuse ettepanekul EKPÜ üldkogu poolt salajasel hääletusel.
 7. Auliikmeid tänatakse tänukirjaga.
 8. Auliikmed on vastuvõetud EKPÜ-sse ning vabastatud EKPÜ liikmemaksust.
 9. Auliikme staatus võetakse tagasi, kui auliige käitub EKPÜ põhikirja vastaselt või EKPÜ mainet ja huvisid kahjustavalt.

______________________________________________________________________________

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu auliikmed

EVE KIKAS 20.04.2017
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimeseks auliikmeks sai professor Eve Kikas

LIINA KERSNA 25.05.2020
Koolipsühholoogide Ühing valis oma auliikmeks Liina Kersna: panustame koos sellesse, et Eesti laps oleks õnnelik