Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Ametijuhend

Koolipsühholoogi ametijuhend

Uuendatud Eesti Koolipsühholoogide Ühingu poolt 17.09.2017
Ametijuhend on viidud vastavusse koolipsühholoogi kutsestandardiga ning arvestatud on kehtiva seadusandlusega.

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

1.2. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest, kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu eetikakoodeksist, koolipsühholoogi kutsestandardist, kooli põhimäärusest, töösisekorraeeskirjadest, töölepingust ja käesolevast ametijuhendist.

1.3. Koolipsühholoog pühendab 50% oma tööajast vahetutele tööalastele kontaktidele ning 50% tööks dokumentatsiooniga (nt uuringu tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtte tegemine, ettevalmistus ja järeltegevused jms), erialaseks arendustegevuseks ja enesetäiendamiseks.

2. KOOLIPSÜHHOLOOGI TÖÖÜLESANDED

Koolipsühholoog:

2.1. hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);

2.2. kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;

2.3. nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;

2.4. nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;

2.5. toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;

2.6. toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);

2.7. korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;

2.8. osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;

2.9. teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

3. KOOLIPSÜHHOLOOGI VASTUTUS JA TÖÖ EETIKA

3.1. Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, s.h Eesti Koolipsühholoogide Ühingu eetikakoodeksist, erialasest ettevalmistusest ja kutseoskustest ning rakendab oskusi ja teadmisi igale indiviidile ja grupile sobival moel, tagades usaldusväärsuse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerides kliendi privaatsust ja individuaalsust.

3.2. Koolipsühholoog seisab laste parimate huvide ja heaolu eest, toetades laste mõistmist ning vähendades karistamist ja hukkamõistmist.

3.3. Kui õpilase nõustamine on vältimatu õppetunni ajal, teeb koolipsühholoog õpilase tunnist puudumise osas koostööd aineõpetajaga.

3.4. Koolipsühholoog täiendab end regulaarselt psühholoogia- ja teraapiakursustel, osaleb seminaridel ja konverentsidel, osaleb kovisiooni- või supervisioonigrupis.

3.5. Koolipsühholoog vastutab iseenda töösuutlikkuse ja kompetentsuse piiridest teadlik olemise eest.

3.6. Koolipsühholoog kasutab väljaõppe saanuna oma töös kohaseid, usaldusväärseid ja tõenduspõhiseid diagnostika- ja teraapiameetodeid.

4. ÕIGUSED

4.1. Koolipsühholoogil on piisavalt suur ja võimalikult helikindel spetsiaalselt sisustatud eraldi tööruum, et tagada nõustamisprotsessis osalejate turvalisus, privaatsus ja info konfidentsiaalsus. Tööruumis on lukustatavad kapid, laud, toolid, pehme mööbel, kaasaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid jm tööks vajalik: erialased teatmeteosed ja käsiraamatud, hindamist ning sekkumist toetavad abivahendid (kunstitarbed, mänguasjad, lauamängud jm).

4.2. Koolipsühholoogil on õigus vastavalt lapse parimatele huvidele, seadusandlusele ja tööeetikale otsustada, millist informatsiooni jagada.

4.3. Koolipsühholoogil on õigus tutvuda haridusasutuse dokumentatsiooniga ja külastada ainetunde.

4.4. Koolipsühholoogil on õigus osaleda regulaarselt enesearenduse ja -täienduse kursustel ning individuaalses või grupi kovisioonis/supervisioonis.

4.5. Koolipsühholoogi tööaeg on paindlik. Koolipsühholoogil on õigus ise määrata oma tööaja jaotust kokkuleppel otsese juhiga ning arvestades kooli töösisekorraeeskirju ja töölepingut.

4.6. Koolipsühholoogil on õigus teha haridusasutuse juhtkonnale ja õpetajatele ettepanekuid laste arengu paremaks toetamiseks ning osaleda haridusasutuse arendustegevuses.