Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Põhikiri

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu põhikiri

Kinnitatud Eesti Koolipsühholoogide Ühingu

üldkoosolekul 20.04.2017

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Koolipsühholoogide Ühing (edaspidi Ühing) on koolis töötavate psühholoogide omavalitsuse alusel tegutsev mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgiks on kaitsta oma liikmete ametialaseid huve ja aidata kaasa nende erialaste teadmiste täiendamisele.

2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses põhiseadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

3. Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.

4. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Ühing oma varaga. Riik ei vastuta Ühingu kohustuste eest.

5. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II TEGEVUSE EESMÄRGID

6. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:

6.1. kaasa aidata psühholoogia-alaste põhimõtete rakendamisele;

6.2. kaasa aidata laste psüühilise heaolu tagamisele;

6.3. seista koolipsühholoogide kutse väärtustamise, nende õiguste ja huvide eest.
7. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:

7.1. teeb ettepanekuid hariduskeskkonna parandamiseks;

7.2. korraldab ja viib läbi koolipsühholoogide täiendõpet;

7.3. levitab psühholoogia-alaseid teadmisi loengute, konsultatsioonide, seminaride ja kursuste vormis lastevanemate, õpetajate ja teiste haridustöötajate seas;

7.4. teeb koostööd välismaa koolipsühholoogidega (korraldab ühisseminare, kursusi, õppereise, täienduskoolitust);

7.5. teeb koostööd teiste organisatsioonidega;

7.6. osutab kaasabi koolipsühholoogidele töös kasutatavate diagnostiliste ja metoodiliste materjalide loomisel.

III ÜHINGU ÕIGUSED

8. Ühingul on õigus oma tegevusvaldkonnas:

8.1. teha ettepanekuid kõrgematele riigivõimu- ja valitsemisorganitele;

8.2. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

8.3. korraldada kursusi, osutada psühholoogia-alaseid teenuseid;

8.4. kompenseerida Ühingu juhtorganitesse valitud liikmetele nende ülesannete täitmisel tekkinud kulutused.
9. Ühingul on liikmed.

9.1. Ühingu liikmeteks võivad olla psühholoogid, psühholoogia õpetajad ning koolipsühholoogiat aktiivselt arendavad ja toetavad isikud;

9.2. Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse ja vastab p-s 9.1 sätestatud nõuetele.
10. Liige võib Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
11. Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige ühingust välja.

11.1. Otsuse liikme Ühingust väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus, kes koheselt teatab sellest kirjalikult väljaarvatule.

11.2. Liikme Ühingust väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.

11.3. Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
12. Ühingu liikmel on õigus:

12.1. valida ja olla valitud kõigisse Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;

12.2. kasutada Ühingu infopanka ja materiaalseid vahendeid;

12.3. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel;

12.4. teha koostööd rahvusvaheliste koolipsühholoogide ühendustega ja astuda nende liikmeks,

12.5. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevusega seonduvates küsimustes;

12.6. Ühingust omal soovil välja astuda.
13. Ühingu liige on kohustatud:

13.1. täitma Ühingu põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
13.2  lähtuma oma ametialases tegevuses Ühingu eetikakoodeksist;

13.3. üldkoosolekute vahelisel perioodil võtma osa töörühmade konkreetsete ülesannete täitmisest;

13.4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu.

IV JUHTIMINE

14. Ühingu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.
15. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

15.1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised;

15.2. korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt seitse päeva enne koosolekut;

15.3. erakorraline koosolek tuleb kokku juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 Ühingu liikmete nõudel.
16. Ühingu liige võib lihtkirjaliku volituse alusel volitada ennast üldkoosolekul esindama teist Ühingu liiget.
17. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

17.1. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Ühingu liikmete nõusolek, mille võib esitada ka kirjalikult.

17.2. Ühingu põhikirja muutmise ja Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalenute häältest.
18. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

18.1. põhikirja muutmine;

18.2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;

18.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruannete ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;

18.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine kolmeks aastaks;

18.5. liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine;

18.6. auliikmete nimetamise ja valimise korra kinnitamine ning auliikmete valimine;

18.7. Ühingu tegevuse lõpetamine.
19. Üldkoosolek võib juhatuse või mõne selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda kohustuste täitmatajätmise, põhikirja nõuete mittetäitmise või psühholoogieetika nõuete mittejärgimise korral.
20. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tööd 3-7-liikmeline juhatus.

20.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

20.1.1. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või digitaalselt kõik juhatuse liikmed.

20.2. Juhatuse otsuseid võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.

20.3. Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seonduvat küsimust.
21. Juhatuse pädevuses on:

21.1. üldkoosolekute ettevalmistamine;

21.2. üldkoosoleku otsuste elluviimise korraldamine;

21.3. üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvate küsimuste otsustamine;

21.4. töörühmade moodustamine konkreetsete ülesannete täitmiseks;

21.5. Ühingu eelarve ja majandusaruande koostamine;

21.6. Ühingu esimehe sekretäri ja laekuri valimine;

21.7. Ühingu liikmete teavitamine.
22. Ühingu juhatuse esimees:

22.1. korraldab juhatuse tööd ja juhib selle koosolekuid;

22.1.1. Ühingu esimehe äraolekul asendab teda juhatuse või esimehe poolt volitatud juhatuse liige;

22.2. koordineerib Ühingu töörühmade tööd;

22.3. on Ühingu ametlik esindaja;

22.4. käsutab juhatuse otsuse alusel Ühingu rahalisi vahendeid;

22.5. sõlmib Ühingu nimel lepinguid.
23. Ülejäänud tööjaotuse juhatuses otsustab juhatus töö käigus.

V REVIDEERIMINE

25. Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kolmeks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

25.1. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline vähemalt kahe liikme kohalolekul.
26. Revisjonikomisjon:

26.1. kontrollib Ühingu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas;

26.2. esitab revideerimisakti üldkoosolekule.

VI VARA

27. Ühingu vara tekib:

27.1. liikmemaksudest;

27.2. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;

27.3. tulust, mis võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

27.4. kursuste ja teadusürituste osavõtumaksust;

27.5. sümboolika müügist;

27.6. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
28. Ühing peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse seaduses ettenähtud korras.
29. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

30. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
31. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olevate isikute vahel.