Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogi kutsete andmine – dokumentide esitamise tähtaeg on 01.10.2024

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja
KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE tase 7 ja tase 8 ANDMISE

Kutset taotlema on oodatud kõik haridusasutustes töötavad psühholoogia magistrikraadiga spetsialistid, kes vastavad kutse taotlemise eeltingimustele (vt Kutse andmise kord koolipsühholoogi kutsetele). Kutset taastõendama on oodatud kõik varasema kutsekvalifikatsiooniga koolipsühholoogid, kelle eelmise kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle ühe aasta.

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatakse kutsekomisjonile vormikohased dokumendid (vt Vorm kutse taotlejale tase 7 või tase 8):
1. Kutse taotlemise avaldus (koos lisatud dokumentidega);
2. Erialane Curriculum Vitae;
3. Tööandja allkirjastatud vormikohane tõend;
4. Juhtumianalüüs (vt Hindamisstandard koolipsühholoog tase 7 või tase 8);
5. Vormikohane allkirjastatud eetikavanne;
6. Vormikohane allkirjastatud luba avaldada info väljastatud kutse kohta kutseregistri lehel;
7. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (kutse esmase taotlemise tasu on 200 eurot ja kutse taastõendamise tasu on 75 eurot, mis tuleb tasuda Eesti Psühholoogide Liidu arveldusarvele nr EE171010220092554017 SEB Pangas).

Palun koondage kõik kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ühte digiallkirjastatud ümbrikku. Palun esitage ainult need dokumendid, mis on tarvilikud kutse taotlemiseks või taastõendamiseks. Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2024. Dokumendid palume saata kutsekomisjoni nimele koolipsy.kutsekomisjon@gmail.com.

Kutsekomisjon teeb otsuse hindamisele lubamise kohta 14. 10.2024. a.
Kutse taotlemine toimub kahes etapis. Esimeses etapis (15.10 kuni 01.12.2024) hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse esitatud dokumentide alusel. Teises etapis (15.10 kuni 16.12.2024) hindab hindamiskomisjon kompetentse intervjuu alusel. Kutse taastõendamine toimub reeglina dokumentide alusel (intervjuu täiendava hindamisvajaduse korral). Hindamiskomisjon koostab hindamise kohta protokolli, mis on aluseks kutsekomisjoni otsuse langetamisel kutse andmise või mitteandmise kohta.

Kutsekomisjoni koosolek toimub hiljemalt 20.12.2024.

Kutse taotlemisega seotud dokumendid on ära toodud nii Eesti Psühholoogide Liidu kui ka Eesti
Koolipsühholoogide Ühingu koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsesüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

Infot saab kutsekomisjoni esimehelt Astra Schultsilt aadressil koolipsy.kutsekomisjon@gmail.com.