Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogi kutse andmise väljakuulutamine

Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 31. augustil 2020 a. 

Võimalik on taotleda kutseid koolipsühholoog tase 7 ja koolipsühholoog tase 8.

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik haridusasutustes (sh alusharidust andvates asutustes) töötavad psühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele (vt kutsestandard tase 7 ja tase 8) 

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020 a.  Dokumendid palume saata elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Astra Schultsi nimele astra.schults@ut.ee.


Kutse esmaseks taotlemiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

 1. Avaldus;
 2. Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (nt väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse ja töökoormuse kohta jms);
 3. Dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele, mis on leitavad “Koolipsühholoogi kutsete andmise korras”.
 4. Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis tase 7 või tase 8 kehtestatud nõuetele. 
 5. Eetikavanne 
 6. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutse esmase taotlemise tasu on 185 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. EE171010220092554017 SEB Pangas.

Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse haridusdokumentide ja erialase CV alusel. Teises etapis hindab hindamiskomisjon kompetentse juhtumianalüüsi ja intervjuu alusel.

Kutse taastõendamiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

 1. Avaldus;
 2. Varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia; 
 3. Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (nt väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse kohta jms)
 4. Tunnistused läbitud täiendkoolituste kohta;
 5. Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis tase 7 või tase 8 kehtestatud nõuetele
 6. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutse taastõendamise tasu on 75 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. EE171010220092554017 SEB Pangas.

Kutse taastõendamine toimub reeglina dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral). 

Kutse taotlemise dokumentide vormid ning kutse andmise kord on ära toodud nii EPL-i  kui ka  EKPÜ koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

Info: 

Astra Schults, koolipsühholoogi kutsekomisjoni esimees – astra.schults@ut.ee