Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2015 – 2019

OÜ Perekonsultatsioonid

Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus

Koolitusluba 6428HTM

Perekonsultatsioonid OÜ-ga seotud PSÜHHOTERAAPIA JA NÕUSTAMISE KOOLITUSKESKUS (koolitusluba nr. 6428HTM) alustab vastuvõttu 2015. a. jaanuarisalgavale perekonna psühhoterapeutid  I I  ja I I I astme pädevuskoolitusele.

Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt ning seda viib läbi ühingu poolt sertifitseeritud koolitaja Kiira Järv (koolitaja ja superviisor). Koolitavad kogenud pereterapeudid ja koolitajad Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2015. a. jaanuaris ja lõpeb 2017.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2018. – 2019. a. ).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Õppeaasta algab jaanuaris ja lõpeb detsembris.

Koolituse käigus tutvutakse perekonna psühhoteraapia teoreetiliste alustega ning tehakse praktilisi ja arvestuslikke töid.

Teooriaseminaridel käsitletakse perekonna psühhoteraapia teooria erinevaid aspekte ja eri koolkondi. Koolitusel toetutakse peamiselt M. Boweni, J. Framo ja M. Andolfi käsitlustele peresüsteemidest ning S. Minuchini strukturaalsele käsitlusele peredest.

Praktilistel seminaridel harjutatakse ja rakendatakse praktiliselt teooriaseminaridel omandatud mõisteid, mudeleid ja meetodeid. Kasutatakse arutelusid väikestes gruppides, rollimänge, juhtumianalüüse, vaadeldakse pereseansse, analüüsitakse meistrite pereseansside videosalvestusi.

Omapereanalüüsi käigus õpitakse tundma oma päritoluperekonna lugu ja dünaamikat ning oma praeguses tuumperes toimuvaid protsesse. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja selle põhjal koostatud harjutusi, skulptureerimist, perefotode analüüsi jm.

Supervisiooni käigus analüüsitakse peredega tehtavat tööd. Meetoditena rakendatakse juhtumite arutelu, vahetut supervisiooni, videosupervisiooni ja supervisiooni väikestes gruppides.

Arvestuslikeks töödeks on esseed teooriaseminaridel läbivõetud teemade kohta, referaat vabalt valitud teemal, pereseansside videosalvestused, eksamid esimesel ja teisel õppeaastal loetud kohustusliku kirjanduse põhjal.

Koolitus lõppeb lõputöö ja lõpueksamiga. Lõputöö põhineb 6 pereteraapia juhtumi praktilise töö analüüsil.

Pädevuskoolituse lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada arvestuslikud tööd ning osaleda vähemalt 80% auditoorse õppetöö ja supervisioonipäevadest.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

 kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);

 pereteraapia algkursuse läbimine;

 vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;

Kasuks tuleb…

 töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;

 töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;

 inglise keele valdamine vähemalt kesktasemel.

Õppemaks.

Õppeaasta õppemaks on 26 õppepäeva eest kokku 1516.67 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Koolituskulu saab lisada eraisiku tuludeklaratsiooni ning vastavalt tulumaksuseadusele tagastatakse sellest 21 % (TMS § 26, lg2). Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, tuleb selles osas eraldi ühendust võtta, et sobiv lahendus leida.

Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga puhul nii Tartus kui Tallinnas.

2015 õppeaasta koolituspäevad:22. – 23.01; 19. – 20.02; 19. – 20.03; 23. – 24.04; 21. – 22.04; 11.-12.06.; 17. – 18.09; 15. – 16.10; 19. – 20.11; 10. – 11.12.

Lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

Koolitusel osaleda soovijatelt tuleb esitada järgnevad dokumendid:

1. Avaldus.

2. Curriculum vitae.

3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.

4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumise tähtaeg: 5. detsember 2014. Registreerumistasu 45 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018

Intervjuu- ja tutvumispäev: 10. detsembril 2014 kell 10-17. Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt:

Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240