Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Millal pöörduda koolipsühholoogi poole?

Ei ole olemas inimest, kellel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed. Kuid me ei pea olema üksi ning alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Kui mured liiga kauaks lahenduseta jäävad, siis on hiljem neid ka keerulisem lahendada. Ära jää oma murega üksi! Tule ja räägi ja küsi nõu. Koolipsühholoog ei räägi Sinu muret teistele ega hakka andma arvustavaid hinnanguid. Ta on lihtsalt keegi, kellega oma muret jagada ja nõu küsida.

Kes on koolipsühholoog?

Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest. Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks. Koolipsühholoog töö on mitmekesine – ta töötab nii inimeste kui organisatsiooniga, nii laste kui täiskasvanutega, nii üksikisikute kui gruppidega (nt õpilaste grupid, klassid, haridusasutuse kollektiiv, pered jt).

Koolipsühholoog:

 • teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;
 • nõustab ja toetab õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel;
 • toetab ja suunab õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel ning kavandab ja viib läbi õpilase erivajadusest tulenevalt sekkumisi ning õpilase arengut, toimetulekut ja sotsiaalset tegevusvõimet toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas ning hindab rakendatud meetmete tulemuslikkust;
 • koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
 • nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes;
 • teeb vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks.

Koolipsühholoogi ülesandeks on

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuseomadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine;
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemis- oskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel;
 • vaimse tervise probleemide ennetamine koolis.

Koolipsühholoogi tööd reguleerivad ametijuhend, eetikakoodeks ja erinevad seadusandlikud aktid.

Õpilastele

Tule ja räägi, kui:

  • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
  • Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
  • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
  • Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
  • Sul on raskusi sõltuvustega.
  • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
  • Oled emotsionaale, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
  • Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

Vanematele ja õpetajatele

Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.
 • Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
 • Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.