Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogia kutse andmine 2014

KOOLIPSÜHHOLOOGIDE KAHETEISTKÜMNAS KUTSEANDMINE

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 1.oktoobril 2014.a. Võimalik on taotleda kutsekvalifikatsiooni koolipsühholoog tase 7 (senine koolipsühholoog IV kutsetunnistus on suhestatud tasemega koolipsühholoog 7).

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik koolipsühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele. Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise viimane tähtaeg on 1. november 2014.a.

Dokumente võib esitada kas digitaalselt või paberkandjal.

Palume paberkandjal esitatavate dokumentide komplekt saata posti teel koolipsühholoogia kutsekomisjoni esimehe Triin Kahre aadressil: A.Kapi 2-14, Tallinn 10136

Digiallkirjastatud dokumentide komplekti võib esitada ka elektrooniliselt aadressile triin.kahre@gmail.com

 
Kutse taotlemiseks (need, kel kutset pole või on koolipsühholoog III kutsetunnistus) esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

a) vormikohane avaldus (vt. kutse andmise korra juures lisa 1);

b) haridust või varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava(te) dokumendi(tide) koopia(d);

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms.);

(vt. kutse andmise korra juures lisa 2)

d) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutseomistamise tasu on 105 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas;

 

Kutse taastõendamiseks (need, kel on koolipsühholoog IV kutsetunnistus) esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
a) vormikohane avaldus (vt. kutse andmise korra juures lisa 1);

b) haridust või varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava(te) dokumendi(tide) koopia(d);

c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms.);

(vt. kutse andmise korra juures lisa 2)

d) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamise tasu on 52 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas;

e) varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

f) dokumendid, mis tõendavad viimase 5 aasta jooksul läbitud koolipsühholoogia alast täiendkoolitust vähemalt 6 EAP mahus.

 

Vaata järgnevaid olulisi dokumente kutse taotlemiseks:

Kutsestandard

Kutse omistamise kord

Avaldus ja CV

Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt www.kutsekoda.ee.

Kaire Kreegipuu, EPL president
Täpsem info: Triin Kahre – triin.kahre@gmail.com