Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogi kutse taotlemine

Eesti Psühholoogide Liit psühholoogia kutseala kutsete andjana kuulutab välja
KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE (tase 7 ja tase 8) ANDMISE

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2023. a. Dokumendid
palume saata elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Astra Schultsi nimele astra.schults@tlu.ee.
Kutset taotlema on oodatud kõik haridusasutustes töötavad psühholoogiaalase magistrikraadiga
spetsialistid, kes vastavad kutse taotlemise eeltingimustele (vt Koolipsühholoogi kutsete kutse andmise
kord).

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatakse kutsekomisjonile vormikohased dokumendid (vt Vorm kutse taotlejale tase 7 ja Vorm kutse taotlejale tase 8):
1. Kutse taotlemise avaldus (koos lisatud dokumentidega);
2. Erialane Curriculum Vitae (samas dokumendis, kus vorm kutse taotlejale);
3. Tööandja allkirjastatud vormikohane tõend;
4. Juhtumianalüüs (vt täpsemalt Hindamisstandard koolipsühholoog tase 7 või Hindamisstandard
koolipsühholoog tase 8);
5. Vormikohane allkirjastatud eetikavanne (samas dokumendis, kus vorm kutse taotlejale);
6. Vormikohane allkirjastatud luba avaldada info väljastatud kutse kohta kutseregistri lehel;
7. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (kutse esmase
taotlemise tasu on 185 eurot ja kutse taastõendamise tasu on 75 eurot, mis tuleb tasuda EPL
arveldusarvele nr EE171010220092554017 SEB Pangas).

Palun koondage kõik esitatavad dokumendid ühte digitaalselt allkirjastatud ümbrikku. Palun esitage ainult need dokumendid, mis on tarvilikud kutse taotlemiseks või taastõendamiseks.

Kutsekomisjon teeb otsuse hindamisele lubamise kohta hiljemalt 16. oktoobril 2023. a.

Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis (16.10. – 01.12.2023) hindab
hindamiskomisjon taotleja kompetentse esitatud dokumentide alusel. Teises etapis (16.10. – 15.12.2023)
hindab hindamiskomisjon kompetentse intervjuu alusel.

Kutse taastõendamine toimub reeglina
dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral).

Kutse taotlemisega seotud dokumendid on ära toodud nii EPL-i kui ka EKPÜ koduleheküljel. Teavet
Kutseseaduse ning kutsesüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

Infot saab kutsekomisjoni esimehelt Astra Schultsilt aadressil astra.schults@tlu.ee