Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 30.mail 2016

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE ANDMINE

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 30.mail 2016.a. Võimalik on taotleda kutsekvalifikatsiooni koolipsühholoog tase 7 ja koolipsühholoog tase 8.

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik koolipsühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele. Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 31. juuli 2016.a.

Dokumente võib esitada Triin Kahre nimele kas elektrooniliselt aadressile koolipsyhholoogid@koolipsyhholoogid.ee või saata posti teel  Keevise 2, Tallinn 11415 (sel juhul eelnevalt teavitada Triin Kahre`t emaili teel).

 

Kutse esmaseks taotlemiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

a) vormikohane avaldus (vt. kutse andmise kord lisa 2);

b) erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms, haridust tõendavate dokumentide koopiad jne. vt. kutse andmise kord lisa 3);

c) dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele (eeltingimused on ära toodud kutse andmise korras p.2.1.1 ja 2.1.2, dokumendid p.2.2.1 ja 2.2.1);

d) juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele (hindamisstandard on leitav siit:  Hindamisstandard koolipsühholoogidele);

e) eetikavanne (vt. kutse andmise kord lisa 4)

f) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutseomistamise tasu on 160 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas.

Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse haridusdokumentide ja erialase CV alusel. Teises etapis hindab hindamiskomisjon kompetentse juhtumianalüüsi ja intervjuu alusel.

 

Kutse taastõendamiseks (need, kel on koolipsühholoog IV või V kutsetunnistus) esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
a) vormikohane avaldus (vt. kutse andmise kord lisa 2);

b) varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;

c) erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms, haridust tõendavate dokumentide koopiad jne. vt. kutse andmise kord lisa 3);

d) tunnistused läbitud täiendkoolituste kohta;

e) juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele

(hindamisstandard on leitav siit:  Hindamisstandard koolipsühholoogidele);

a) maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamise tasu on 53 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas.

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral).

 

TÄHELEPANU: lisaks käesolevale kutsete andmisevoorule toimub sel aastal ka teine koolipsühholoogide kutsete andmisevoor, seda oktoobris 2016. Seega, kes selle korraga ei jõua kutset taotleda, saab seda teha ka hiljem sügisel.

Kutse taotlemise täpsemad eeltingimused, dokumentide nõuded ning kutse andmise kord on ära toodud EPL-i koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt www.kutsekoda.ee.

Kairi Kreegipuu

Eesti Psühholoogide Liidu president

Täpsem info:

Triin Kahre, koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjoni esimees – triin.kahre@gmail.com